0 financiële jobs van 629 bedrijven

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden hieronder vermeld. De gebruikersvoorwaarden bevat juridische informatie over het bezoek en gebruik van de website, een verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de regeling van respect voor de privacy. Lees deze gebruiksvoorwaarden voor een bezoek aan de website of bij het gebruik maken van alle diensten en toepassingen die voortvloeien uit de activiteiten van deze website. Het nastreven van een bezoek aan de website of het gebruik, op welke wijze dan ook, is uw uitdrukkelijk akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u problemen ondervindt of niet instemt met deze gebruikersvoorwaarden of als u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u deze website, niet te bezoeken of geen gebruik te maken van deze Website.

Definities

In het kader van de toepassing van het gebruikersvoorwaarden, zal de betekenis van de volgende voorwaarden van toepassing:
Website: webpagina http://www.finajob.be
De gebruiker: iedereen die gebruik maakt of bezoekt of rondleiding van de website krijgt (hierna te noemen de "Website");
Deze website (www.finajob.be) is geplaatst onder de verantwoordelijkheid van Finajob, Drukpersstraat 4, Brussel 1000, info@finajob.be

Omvang

Deze gebruikersvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Finajob de toegang verleent tot hun website en de diensten die zij aanbiedt. Als bepaalde voorwaarden meer expliciet en uitvoerig behandeld worden in andere wettelijke (bv. in de gebruikersgroepen overeenkomst of contract werkgevers ("Voorwaarden") bepalingen die ook van toepassing zijn dan hebben die andere wettelijke bepalingen voorrang op de inhoud van deze voorwaarden.

Inhoud en gebruik van de website

Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de website of informatie die erin is opgenomen geheel voor uw eigen risico is. De website en alle informatie die het bevat zijn beschikbaar zoals ze zijn en worden zonder enige garantie verstrekt. Finajob krijgt de toestemming om alle redelijke inspanningen te doen om nauwkeurige informatie en updates op de website te geven. Wanneer Finajob op de hoogte wordt gesteld van de aanwezigheid van eventuele fouten of onjuistheden op hun website, worden alle redelijke middelen toegepast om die aan te pakken zo snel mogelijk. Ondanks onze beste inspanningen, kunnen er fouten en vergissingen blijven. Finajob kan geenszins garanderen dat de website geen fouten bevat in alle omstandigheden. Finajob is in geen geval aansprakelijk voor enige nadeel dat u kunt lijden als gevolg van verkeerde informatie, onjuiste of ontbrekende, of het resultaat van een gebrek aan duidelijkheid op de website of op andere website waarnaar wordt verwezen. Bovendien gaat u ermee akkoord dat het downloaden of het verkrijgen van informatie op een andere wijze dan ook informatie naar aanleiding van het gebruik van de website op uw eigen risico is. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer en het mogelijke verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van informatie. Finajob heeft en speelt geen enkele rol in het wervingsproces en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de vorm, de inhoud en de eventuele fouten in de jobaanbiedingen van de werkgevers, noch in de cv van geregistreerde gebruikers. Als gebruiker gaat u ermee akkoord dat de website van algemene aard is en niet bedoeld is om de specifieke omstandigheden van enige persoon of entiteit te voldoen; beschrijving van een aanbod werk of een cv is niet noodzakelijk alomvattend of exhaustief en wordt soms aangeduid naar websites van derden waarop Finajob geen controle heeft en waarvoor het dus elke vorm van aansprakelijkheid afwijst. Daarom kunt u Finajob niet aansprakelijk houden voor eventuele nadelen die voortvloeien uit het gebruik van de Website als je geen rekening houden met de bovenstaande beperkingen.

Links naar externe webpagina's

Het is mogelijk dat de website links naar websites of naar webpagina's van derden bevat. Finajob heeft geen invloed op de inhoud van die sites en / of pagina's en kan daarom op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan. Wanneer we op de hoogte zijn van de aanwezigheid van schadelijke inhoud op een koppeling, wordt de koppeling onmiddellijk onderzocht en, indien nodig, verwijderd in het mate van het mogelijke.

Werking van de website

Finajob implementeert alle redelijke middelen om zo veel mogelijk de verstoringen veroorzaakt door technische fouten te beperken. Finajob kan de mogelijkheid niet uitsluiten dat slechte technische interventies of ingrepen kunnen optreden. Zo kan Finajob niet garanderen dat de toegang tot de websites niet zal onderbroken of verstoord worden. Daarom kunt u Finajob niet aansprakelijk houden voor defecten, fouten, incidenten en problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van Finajob of eender welke website van een derde waarnaar verwezen wordt. Daarnaast erkent u dat Finajob het recht heeft om op eender welk tijdstip en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de website te beëindigen. Onderbrekingen zijn zowel nodig om wijzigingen en verbeteringen aan de website te maken, maar ook voor technisch onderhoud en regelmatig bijwerken van informatie. Finajob is niet verantwoordelijk voor eventuele schade in het geval van een dergelijke onderbreking.

Uw verplichtingen

In aanvulling op de bepalingen van andere voorwaarden, gaat u ermee akkoord als gebruiker, met name:
Gebruik maken van de Website als goede vader, dat wil zeggen op een redelijke manier;
Geen gebruik maken van de Site in strijd met de bepalingen deze gebruikersvoorwaarden.
Schade voorkomen als gevolg van onzorgvuldig gebruik van de Website of het gebruik met slechte bedoelingen op eender welke wijze. De inhoud van de website niet zonder toestemming wijzigen niet defecten veroorzaken of niet beschikbaar (tijdelijk of permanent) de Website en op geen enkele wijze bijdragen aan een incident dat schade aan Finajob of derden kunnen veroorzaken.
Geen gebruik maken van de website voor illegale doeleinden, wandaden goede zeden of met het doel schade aan de reputatie Finajob of derden.
Niet op de website naar andere websites te introduceren, logo's, foto's of andere items niet hyperlinks of verbindingen naar andere websites zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Finajob.
Wanneer Finajob vermoedt redelijkerwijs dat u een van de voornoemde verboden praktijken toepast of u niet houdt aan de overige voorwaarden, dan behoudt Finajob zijn recht om toegang te verbieden tot de website zonder voorafgaande kennisgeving.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en stemt ermee in dat de Website foto's, afbeeldingen, grafieken, tekeningen, tekst en ander materiaal (hierna "Informatie") bevat en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Als gebruiker, ontvangt u van Finajob een niet-exclusief recht om de website te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Dit betekent dat u de website mag bezoeken en u de informatie mag downloaden en mag lezen. Elk toegestaan gebruik van informatie houdt in dat de bron altijd vermeld wordt op een zichtbare en duidelijk manier. Met inachtneming van het voorgaande, is het verboden te kopiëren, aanpassen, vertalen, verkopen, verhuren, uitlenen, naar de publieke website te communiceren of zelfs afgeleide werken te creëren uit het bovenstaande, volledig of gedeeltelijk (op welke manier of middel dan ook) zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Finajob.


Finajob
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
info@finajob.be

De nietigheid van een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zullen geen afbreuk doen aan de geldigheid, toepasselijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Indien een of meer bepalingen worden geacht of ongeldig verklaard op grond van een wet, een verordening of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank, zal de kracht en de werkingssfeer van andere bepalingen intact blijven. De ongeldige bepaling zullen worden vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel mogelijk de oorspronkelijke bedoeling van de ongeldige bepaling na streeft. De bepalingen van dit gebruiksbeleid doet geen afbreuk aan de wettelijke, reglementaire of bindend en openbare orde België of Europa.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Gebruiker stemt ermee in dat zijn enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van deze voorwaarden.